Regulamin XII Zimowego Biegu Dębowego 

Rajd Nordic Walking
na dystansie 7,5 km

RAJD NORDIC WALKING - 7,5km

Dąbrowa 02.03.2024 r. (sobota), godz. 11:10

1. Organizator:

    Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie) i partnerzy

    Rajd NW jest dodatkową kategorią i rywalizacją Biegu Dębowego.

2. Cel imprezy:

    Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

3. Termin i miejsce:

    Rajd Nordic Walking odbędzie się 2 marca 2024 r. w Dąbrowie k/Mogilna, na dystansie o długości 7,5 km - nawierzchnia asfaltowa

    Start rajdu odbędzie się z półmetka biegu głównego (Biegu Dębowego) z Parlinka do Dąbrowy

    Zapisy zawodników odbywają się wyłącznie poprzez internetowy panel

    Uwaga - wpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 2 marca 2024 r.

    Dla zawodników biorących udział w rajdzie podstawiony zostanie autobus, który zawiezie uczestników na start do Parlinka. Wyjazd o godzinie 10:30 i 10:40 (zbiórka na parkingu Zespołu Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna)

    Start NW: 11:10 (półmetek biegu głównego)

    Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

    Limit ukończenia rajdu: 1,5 godziny

4. Uczestnictwo:

    W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 2 marca 2024 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

    Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.

    Wszyscy zapisani zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu rajdu.

    Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

    Uczestnicy rajdu wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku

    Oświadczą, że zapoznali się z regulaminem Rajdu Nordic Walking zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl, i akceptuję jego postanowienia w całości

    Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu 02.03.2024 r. do godz. 10:20.

    Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

    Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

    Rajd Nordic Walking ma charakter sportowy i  jest dokonywany pomiar czasu.

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!

Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu Nordic Walking niedozwolone jest:

      podbieganie,

      marsz z uniesionymi w górze kijami,

      niesportowe zachowanie,

      skracanie dystansu.

5. Zgłoszenia:

    Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą na stronie Biegu Dębowego poprzez internetowy panel zapisów:  PANEL ZAPISÓW

    Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości:

50 zł do 31.01.2024 r. - online lub od 01.02-29.02.2024r - 70 zł

Ostatnim dniem wniesienia opłaty online i zapisu na panelu jest 29.02.2024r. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu ani wniesienia opłaty.

Pierwsze 400 uczestników (łącznie z biegiem na 15 km) zapisanych w internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa chcący wziąć udział w rajdzie wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł !!!

    Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Dane do przelewu:

GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe XII Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

    Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

    Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

    Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej  status - OPŁATA. Weryfikacja następuje od 1-3 dni od dokonania przelewu.

    W przypadku wpłaty na konto zaleca się zabranie ze sobą dowodu wpłaty celem okazania w biurze zawodów - w sprawach spornych.  

    Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

    Status wpłaty "OPŁATA" w internetowym panelu zapisów pojawi się dopiero po zweryfikowaniu opłaty na koncie organizatora.

UWAGA!

Nr startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli 29 lutego 2024 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

6. Nagrody, Kategorie:

    Open K i M - nagradzamy trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi i pucharami.

    Kategorie wiekowe:

Kobiety

Wiek                        Nagradzane miejsca                             Nagroda

13-19 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

20-29 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

30-50 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

51 i więcej                                      I, II, III                                 Puchar + nagroda

Mężczyźni

Wiek                        Nagradzane miejsca                             Nagroda

13-19 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

20-29 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

30-50 lat                                         I, II, III                                 Puchar + nagroda

51 i więcej                                      I, II, III                                 Puchar + nagroda

    Nagradzamy trzy pierwsze miejsca kobiety i mężczyźni z Gminy Dąbrowa pucharami i nagrodami rzeczowymi

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają:

    Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą rajd otrzymają:

    Pamiątkowe medale

    Wynik swojego marszu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

Pomiar czasu

    Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).

    Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas rajdu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

Uczestników rajdu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas rajdu.

Oświadczenia, zgody

    Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

    Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego w tym Rajdu NW wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu/rajdu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.

Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:15 - Weryfikacja zawodników NW

10:30 - Wyjazd uczestników rajdu NW na start (Parlinek) ul. Szkolna

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

7. Postanowienia końcowe:

    Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

    Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,

    Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,

    Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu,

    Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

    Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,

    Każdy startujący musi posiadać numer startowy,

    Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu nie zezwalamy na udział biegaczy z towarzyszeniem psów lub innych zwierząt,

    Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

8. Klauzula informacyjna dla zawodników

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

2.    Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.

3.    Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja X Biegu Dębowego w tym Rajdu Nordic Walking.

4.    Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu/rajdzie.

5.    Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.

6.    Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań - w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

7.    Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9.    Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

9. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

    Zmiany daty Biegu Dębowego,

    Zmiany godziny otwarcia Biura Zawodów,

    Wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.),

    Podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00