Regulamin - Rajd Nordic Walking
na dystansie 7,5 km

RAJD NORDIC WALKING - 7,5km
Dąbrowa 04.03.2023 r. (sobota), godz. 11:10

1. Organizator:

 • Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie) i partnerzy

 • Rajd NW jest dodatkową kategorią i rywalizacją Biegu Dębowego.

2. Cel imprezy:

 • Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.

3. Termin i miejsce:

 • Rajd Nordic Walking odbędzie się 4 marca 2023 r. w Dąbrowie k/Mogilna, na dystansie o długości 7,5 km - nawierzchnia asfaltowa

 • Start rajdu odbędzie się z półmetka biegu głównego (Biegu Dębowego) z Parlinka do Dąbrowy

 • Zapisy zawodników odbywają się wyłącznie poprzez internetowy panel

 • Uwaga - wpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 4 marca 2023 r.

 • Dla zawodników biorących udział w rajdzie podstawiony zostanie autobus, który zawiezie uczestników na start do Parlinka. Wyjazd o godzinie 10:30 i 10:40 (zbiórka na parkingu Zespołu Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna)

 • Start NW: 11:10 (półmetek biegu głównego)

 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

 • Limit ukończenia rajdu: 1,5 godziny

4. Uczestnictwo:

 • W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 4 marca 2023 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

 • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.

 • Wszyscy zapisani zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu rajdu.

 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

 • Uczestnicy rajdu wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku

 • Oświadczą, że zapoznali się z regulaminem Rajdu Nordic Walking zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl, i akceptuję jego postanowienia w całości

 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu 04.03.2023 r. do godz. 10:20.

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

 • Rajd Nordic Walking ma charakter sportowy i jest dokonywany pomiar czasu.

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu Nordic Walking niedozwolone jest:

 • podbieganie,

 • marsz z uniesionymi w górze kijami,

 • niesportowe zachowanie,

 • skracanie dystansu.

5. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą na stronie Biegu Dębowego poprzez internetowy panel zapisów: PANEL ZAPISÓW

 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości:

40 zł do 31.01.2023 r.- online, lub od 01.02-28.02.2023 r. - 60 zł

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online i zapisu na panelu jest 28.02.2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu ani wniesienia opłaty.

Pierwsze 300 uczestników (łącznie z biegiem na 15 km) zapisanych w internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa chcący wziąć udział w rajdzie wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł !!!

 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Dane do przelewu:
GMINA DĄBROWA
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA 78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem:
startowe X Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 • Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

 • Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej status - OPŁATA. Weryfikacja następuje od 1-3 dni od dokonania przelewu.

 • W przypadku wpłaty na konto zaleca się zabranie ze sobą dowodu wpłaty celem okazania w biurze zawodów - w sprawach spornych.

 • Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

 • Status wpłaty "OPŁATA" w internetowym panelu zapisów pojawi się dopiero po zweryfikowaniu opłaty na koncie organizatora.

UWAGA!
Nr startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli 31 stycznia 2023 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

6. Nagrody, Kategorie:

 • Open K i M - nagradzamy trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi i pucharami.

 • Kategorie wiekowe:

Kobiety

Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
13-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-40 lat I, II, III Puchar + nagroda
41-50 lat I, II, III Puchar + nagroda
51 i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Mężczyźni
Wiek Nagradzane miejsca Nagroda

13-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-40 lat I, II, III Puchar + nagroda
41-50 lat I, II, III Puchar + nagroda
51 i więcej I, II, III Puchar + nagroda

 • Nagradzamy trzy pierwsze miejsca kobiety i mężczyźni z Gminy Dąbrowa pucharami i nagrodami rzeczowymi

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają:

    • Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą rajd otrzymają:

    • Pamiątkowe medale

    • Wynik swojego marszu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

Pomiar czasu

 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).

 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas rajdu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

Uczestników rajdu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas rajdu.

Oświadczenia, zgody

 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego w tym Rajdu NW wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu/rajdu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.

Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:15 - Weryfikacja zawodników NW

10:30 - Wyjazd uczestników rajdu NW na start (Parlinek) ul. Szkolna

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

7. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,

 • Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,

 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu,

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,

 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,

 • Każdy startujący musi posiadać numer startowy,

 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu nie zezwalamy na udział biegaczy z towarzyszeniem psów lub innych zwierząt,

 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

8. Klauzula informacyjna dla zawodników

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

 2. Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.

 3. Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja X Biegu Dębowego w tym Rajdu Nordic Walking.

 4. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu/rajdzie.

 5. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.

 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań - w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

9. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany daty Biegu Dębowego,

 • Zmiany godziny otwarcia Biura Zawodów,

 • Wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.),

 • Podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!
Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00