Biegi dla dzieci i młodzieży

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DO 15 ROKU ŻYCIA

1. Organizatorem biegów jest Gmina Dąbrowa i współorganizatorzy

Biegi dzieci i młodzieży do 15 roku życia odbędą się 2 marca 2024 r. w Dąbrowie przed biegiem głównym Biegu Dębowego.

Zapisy dla zawodników nieuczęszczających do szkół na terenie gminy Dąbrowa wyłącznie przez internetowy panel zapisów: PANEL ZAPISÓW, obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 15 zł płatna przelewem na konto Organizatora.

    Limit dla osób spoza gminy wynosi 200 osób,

    Pierwsze 200 zawodników zapisanych w internetowym panel ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!

Nie ma możliwości zapisów podczas biegu, biuro zawodów będzie wydawać wyłącznie numery startowe!

Zawodnicy uczęszczający do szkół na terenie Gminy Dąbrowa zapisują się u nauczycieli wychowania fizycznego! Udział w biegach dla dzieci i młodzieży dla zawodników uczących się w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa jest bezpłatny. Weryfikacji dokonują nauczyciele wychowania fizycznego.

Panel zapisów utworzony został dla zawodników spoza szkół gminnych!

2. Rywalizacja biegowa przebiegać będzie w 5 kategoriach rocznikowych.

3. Kategorie rocznikowe dystans:

    100 m - rocznik 2017-2022

    300 m - rocznik 2015-2016

    600 m - rocznik 2013-2014

    1000 m - rocznik 2011-2012

    2000 m - rocznik 2009-2010

Rywalizacja biegowa przebiega w kategoriach rocznikowych!

4. Nagrody:

    W poszczególnych kategoriach rocznikowych osobno dla dziewcząt i chłopców przyznane zostaną trzy najlepsze miejsca.

    Za miejsca od I do III zawodnicy otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe

    Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, pamiątkowy medal, pakiet biegowy i ciepły posiłek.

5. Program szczegółowy biegów:

    07:00 - Otwarcie biura zawodów

    09:15 – Zamknięcie biura zawodów

    Rozgrzewka

    09:45 - Start do biegu na 100 metrów

    09:55 - Start do biegu na 300 metrów

    10:05 - Start do biegu na 600 metrów

    10:15 - Start do biegu na 1000 metrów

    10:25 - Start do biegu na 2000 metrów

Ceremonia dekoracji, wręczenie nagród w hali sportowej po zakończeniu biegu roczników 2009-2010 (nie wcześniej niż o 11:40).

6. Sprawy finansowe:

    Wpisowe - opłata startowa wynosi 15 zł.

    Pierwsze 200 zawodników zapisanych w internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!

    Uwaga - wpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 2 marca 2024 r.

    Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 29 lutego 2024 r.

    Pierwsze 200 zawodników spoza gminy zamyka listę startową

    Zapis na panelu bez dokonania opłaty startowej nie gwarantuje miejsca na liście startowej

    Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: Bieg dzieci i młodzieży, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

    Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej  status - OPŁATA. Weryfikacja następuję od 1-3 dni od dokonania przelewu.

    Zaleca się zabranie ze sobą dowodu wpłaty celem okazania w biurze zawodów - w sprawach spornych.  

    Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

    Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

    Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

7. Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

    zapiszą się na internetowym panelu, dokonają opłaty wpisowej, dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów (2 marca 2024 r.)

    przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu  lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego

    rodzic lub opiekun prawny zawodnika startującego w biegu dla dzieci i młodzieży do 15 r.ż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz na utrwalanie i publikację jego wizerunku

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

    Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 2 marca 2024 r.(zalecamy zabranie ze sobą dowodu wpłaty startowego) po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem biegu.

    Podpisanie karty zgłoszenia  jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.

UWAGA !

Numer startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli w dniu 29 lutego 2024 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na SMS-em informacje o numerze startowym.

    Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.

8. Postanowienia końcowe:

    Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

    Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,

    Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,

    Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

    Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

    Każdy startujący musi posiadać numer startowy,

    Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu nie zezwalamy na udział biegaczy z towarzyszeniem psów lub innych zwierząt,

    Interpretacja regulaminu należy do organizatora,

    Zawodnikowi, który nie wystartuje w biegu nie przysługuje pakiet biegowy oraz medal.

9. Klauzula informacyjna dla zawodników

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

2.    Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.

3.    Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja X Biegu Dębowego.

4.    Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.

5.    Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.

6.    Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań - w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

7.    Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9.    Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

10. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

    Zmiany daty Biegu Dębowego,

    Zmiany godziny otwarcia Biura Zawodów,

    Wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.),

    Podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00