Regulamin Biegu na 5km

Bieg na 5 km (udział limitowany - 250 zawodników)

Specjalnie dla krótkodystansowców uruchamiamy bieg na 5 km, będzie to bieg dodatkowy w ramach Biegu Dębowego, który odbędzie się po starcie biegu głównego.

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

  • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)

  • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo "Kuźnia"

  • Rada Sportu w Dąbrowie

  • Zespół Szkół w Dąbrowie

  • OSP Dąbrowa, OSP Parlin, OSP Krzekotowo, OSP Mokre

  • Sołectwo Dąbrowa, Parlin, Parlinek

  • Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Gminy Dąbrowa

Start - Dąbrowa - 04.03.2023 r. (sobota) godz. 11:45

Trasa biegu:

Start i meta w Dąbrowie, nawrót w połowie dystansu w miejscowości Parlin (na wysokości 2,5 km oznaczonej matą pomiarową).

Nawierzchnia asfaltowa

Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

  • Na starcie i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania (ciepła herbata, woda)

  • Trasa atestowana (PZLA)

  • Limit ukończenia biegu: 1 godzina

2. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)

10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zawodów

10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)

Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK

11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)

11:30 - Start biegu głównego Biegu Dębowego (15 km)

11:45 - Start biegu na 5 km

Dekoracja zawodników 5 km o godz. 12:45

14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

3. Klasyfikacje, kategorie, nagrody:

  • Generalna - I, II, III miejsca K i M (puchar za miejsce i nagroda)

  • Wiekowa - 5 kategorii wiekowych, osobno dla K i M

Kobiety

Wiek Nagradzane miejsca Nagroda
16-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-39 lat I, II, III Puchar + nagroda
40-49 lat I, II, III Puchar + nagroda
50-59 lat I, II, III Puchar + nagroda
60 lat i więcej I, II, III Puchar + nagroda

Mężczyźni
Wiek Nagradzane miejsca Nagroda

16-29 lat I, II, III Puchar + nagroda
30-39 lat I, II, III Puchar + nagroda
40-49 lat I, II, III Puchar + nagroda
50-59 lat I, II, III Puchar + nagroda
60 lat i więcej I, II, III Puchar + nagroda

  • Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa – w kategorii kobiet (I, II, III miejsce) i w kategorii mężczyzn (I, II, III): nagroda rzeczowa + puchar

  • Najstarszy zawodnik biegu: nagroda rzeczowa + puchar

  • Najstarsza zawodniczka: nagroda rzeczowa + puchar

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

   • Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

   • Pamiątkowe medale

   • Wynik swojego biegu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

4.Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu poprzez internetowy panel zapisów: PANEL ZAPISÓW

LIMIT UCZESTNIKÓW W BIEGU: 250 ZAWODNIKÓW

Pierwsze 250 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 4 marca 2023 r. 16-ty rok życia,

 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów (4 marca 2023 r.) - zawodnik okazuje się dowodem osobistym/paszportem

 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie,

 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku

 • opłacą wpisowe określone w regulaminie

 • oświadczą, że zapoznali się z regulaminem Biegu Dębowego zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl i akceptują jego postanowienia w całości.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

  • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 4 marca 2023 r. (zalecamy zabranie ze sobą dowodu wpłaty startowego) i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem biegu.

 • Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.

UWAGA !

Numer startowy nadawany będzie po weryfikacji opłaty wpisowej po zamknięciu listy startowej online - czyli w dniu 31 stycznia 2023 r.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

Pomiar czasu

 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).

 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

 • Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.

Oświadczenia, zgody

 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie (fotografia, zapis video) i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.

 • Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem Biegu Dębowego zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl i akceptują jego postanowienia w całości.

5. Sprawy finansowe:

 • Wpisowe - opłata startowa:

40 zł do 31.01.2023r- online, od 01.02-28.02.2023 r.- 60 zł

 • Uwaga! wpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 4 marca 2023 r.

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 • Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 28.02.2023 r.

 • Pierwsze 250 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA 78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe X Bieg Dębowy - 5 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej status - OPŁATA. Weryfikacja następuje od 1-3 dni od dokonania przelewu.

 • Zaleca się zabranie ze sobą dowodu wpłaty celem okazania w biurze zawodów - w sprawach spornych.

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 • Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

 • Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

6. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,

 • Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,

 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,

 • Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy,

 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu nie zezwalamy na udział biegaczy z towarzyszeniem psów lub innych zwierząt,

 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

7. Klauzula informacyjna dla zawodników

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

 2. Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.

 3. Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja X Biegu Dębowego.

 4. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.

 5. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.

 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań - w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2):

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią SARS CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • Zmiany daty Biegu Dębowego,

 • Zmiany godziny otwarcia Biura Zawodów,

 • Wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.),

 • Podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie www.biegdebowy.pl lub na portalu Facebook).

W przypadku zmiany terminu biegu uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona.

UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00