Regulamin IX Zimowego Biegu Dębowego - 15km bieg główny

LIMIT MIEJSC - WYCZERPANY!!! 

PANEL ZAPISÓW NA TEN DYSTANS ZAMKNIĘTY!BIEG GŁÓWNY - 15 km
Dąbrowa 07.03.2020 r. (sobota), godz. 11:30
 • Start i meta dla biegu głównego w Dąbrowie (k. Mogilna, woj. kuj-pom.)
 • Dystans: 15 km    Dąbrowa - Parlinek - Dąbrowa
 • Trasa atestowana (PZLA)

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo "Kuźnia"
 • Rada Sportu w Dąbrowie
 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Olimpia" Dąbrowa
 • Zespół Szkół w Dąbrowie
 • OSP Dąbrowa, OSP Parlin, OSP Krzekotowo, OSP Mokre
 • Sołectwo Dąbrowa
 • Sołectwo Parlin
 • Sołectwo Parlinek
 • Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Gminy Dąbrowa

2. Cel i założenia biegu:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia 
 • Promocja Gminy Dąbrowa

3. Trasa biegu:

 • Dystans 15 km, nawierzchnia asfaltowa.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

* Na starcie, półmetku i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania (ciepła herbata, woda, cukier, )

* Start i meta przy boisku Zespołu Szkół w Dąbrowie (ul. Sportowa) 07.03.2020r. (sobota)

Limit ukończenia biegu głównego: 2,5 godziny

 

4. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)
10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zapisów
10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)
           Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK 
11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)
11:30 - Start biegu głównego Zimowego Biegu Dębowego (15 km)
11:45 - Start biegu na 5 km
14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród


5. Klasyfikacje:

 • Generalna kobiet i mężczyzn 
 • Klasyfikacja wiekowa:

Mężczyźni :                                      Kobiety :  

M16 16-19lat                                   K 16 16-19lat    

M20 20-29lat                                   K 20 20-29lat                                                                     

M30 30-39lat                                   K 30 30-39lat    

M40 40-49lat                                   K 40 40-49lat    

M50 50-59lat                                   K 50 50-59lat    

M60 60-69lat                                   K 60 60–69lat  

M70 70 lat i więcej                          K 70 70 lat i więcej

 

 • Rywalizacja drużynowa:

Rywalizacja ma charakter koleżeński. Zawodnicy powinni należeć do jednego klubu oraz powinni prawidłowo (jednolicie) wpisać swoją przynależność klubową podczas zapisów do biegu.

Drużyny są czteroosobowe (mogą być mieszane). Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy.

Nagradzamy 6 najszybszych drużyn (1-6 miejsca -puchary)    

 • Przyznane zostaną również puchary i nagrody dla:
    Najstarszy zawodnik biegu: nagroda rzeczowa + puchar   Najstarsza zawodniczka: nagroda rzeczowa + puchar
   Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa – w kategorii kobiet (I, II, III miejsce) i w kategorii mężczyzn (I, II, III): nagroda rzeczowa + puchar
   Najlepszy zawodnik z Powiatu Mogileńskiego – w kategorii kobiet i mężczyzn

 

6. Nagrody:

Klasyfikacja generalna

Mężczyźni - klasyfikacja generalna:

 • I - 500 zł + puchar
 • II - 400 zł + puchar
 • III - 300 zł + puchar

Kobiety - klasyfikacja generalna:

 • I - 500 zł + puchar
 • II - 400 zł+ puchar
 • III - 300 zł + puchar

Klasyfikacja wiekowa 

puchary za pierwsze III miejsca w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn

-  nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn


Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.


Wszyscy uczestnicy otrzymają:

 • Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

 • Pamiątkowe medale
 • wynik swojego biegu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

7. Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:


- Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu poprzez internetowy panel zapisów: panel zapisów

   LIMIT UCZESTNIKÓW W BIEGU: 550 ZAWODNIKÓW (łącznie z zawodnikami NW)
Pierwsze 550 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

 - Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 7 marca 2020 r. 16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów (7 marca 2020 r.) - zawodnik okazuje się dowodem osobistym/paszportem
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie, 
 • wyrażą zgode na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie
 • oświadczą, że zapoznali się z regulaminem IX Zimowego Biegu Zimowego zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl/, i akceptuję jego postanowienia w całości.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

 • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 7 marca 2020 r. (zalecamy zabranie ze sobą dowodu wpłaty startowego) i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem biegu.
 • Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
UWAGA! NUMER STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI w DNIU 4 MARCA 2020 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

Pomiar czasu
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.Bieg odbędzie sie w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.

Oświadczenia, zgody
 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie (fotografia, zapis video) i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.
 • Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem IX Zimowego Biegu Zimowego zamieszczonego na stronie http://www.biegdebowy.pl/,        i akceptuję jego postanowienia w całości.


8. Sprawy finansowe:

 • Wpisowe startowa:  
         40 zł do 31.01.2020 r. - online
         60 do 29.02.2020 r. - online
         80 zł do 4.03.2020 r.   - online

 • Uwagawpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 7 marca 2020 r.
 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 4.03. 2020 r. 
 • Pierwsze 550 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!(łącznie z zawodnikami NW)
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora
Dane do przelewu:
GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe 9 Bieg Dębowy - 15 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej  status - OPŁATA. Weryfikacja następuję od 1-3 dni od dokonania przelewu.
 • Zaleca się zabranie ze sobą dowodu wplaty celem okazania w biurze zawodów -w sprawach spornych.   
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.
 • Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.
 • Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

9. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,
 • Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,
 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 • Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • KLAUZULA INFORAMCYJNA DLA ZAWODNIKÓW
1.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.

2.       Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.

3.       Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja IX Zimowego Biegu Dębowego.

4.       Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.

5.       Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.

6.       Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań- w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

7.       Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9.       Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

10.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.


UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00ORGANIZATORZYDyrektor Biegu

Marcin Barczykowski

tel. 607-654-848

e-mail: m.barczykowski@wp.pl


Koordynatorzy biegu:                                                             

Anna Kocikowska-Dworek                                                Marek Cyrok 

tel. 530-556-565                                                             tel. 781-154-571

tel. 52-315-32-15/16 wew. 15                                         e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com 

e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com      

Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa 
ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

tel. 52-315-32-15/16