Regulamin VIII Zimowego Biegu Dębowego - 15km

BIEG GŁÓWNY - Dąbrowa 02.03.2019r. (sobota), godz. 11:30
 • Start i meta dla biegu głównego w Dąbrowie (k. Mogilna, woj. kuj-pom.)
 • Dystans: 15 km       Dąbrowa - Parlinek - Dąbrowa
 • Trasa atestowana

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo "Kuźnia"
 • Rada Sportu w Dąbrowie
 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Olimpia" Dąbrowa
 • Zespół Szkół w Dąbrowie
 • OSP Dąbrowa, OSP Parlin, OSP Krzekotowo, OSP Mokre
 • Sołectwo Dąbrowa
 • Sołectwo Parlin
 • Sołectwo Parlinek
 • Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Gminy Dąbrowa

2. Cel i założenia biegu:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia 
 • Promocja Gminy Dąbrowa

3. Trasa biegu:

 • Dystans 15 km, nawierzchnia asfaltowa.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

Na starcie, półmetku i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania (ciepła herbata, woda, cukier, czekolada)

Start i meta przy boisku Zespołu Szkół w Dąbrowie 02.03.2019r. (sobota)

Limit ukończenia biegu głównego: 2,5 godziny

 

4. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)
10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zapisów
10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)
           Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK 
11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)
11:30 - Start ostry VIII Zimowego Biegu Dębowego 
11:45 - Start biegu na 5 km
14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród


5. Klasyfikacje:

 • Generalna kobiet i mężczyzn 
 • Klasyfikacja wiekowa:

Mężczyźni :                                      Kobiety :  

M16 16-19lat                                   K 16 16-19lat    

M20 20-29lat                                   K 20 20-29lat                                                                     

M30 30-39lat                                   K 30 30-39lat    

M40 40-49lat                                   K 40 40-49lat    

M50 50-59lat                                   K 50 50-59lat    

M60 60-69lat                                   K 60 60–69lat  

M70 70 lat i więcej                          K 70 70 lat i więcej

 

Rywalizacja drużynowa:

Rywalizacja ma charakter koleżeński. Zawodnicy powinni należeć do jednego klubu oraz powinni prawidłowo (jednolicie) wpisać swoją przynależność klubową podczas zapisów do biegu.

Drużyny są czteroosobowe (mogą być mieszane). Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy.

Nagradzamy najszybsze drużyny 1-6 miejsca (Puchary)    

 

6. Nagrody:

Klasyfikacja generalna


Mężczyźni - klasyfikacja generalna:

 • I - 500 zł + puchar
 • II - 400 zł + puchar
 • III - 300 zł + puchar

Kobiety - klasyfikacja generalna:

 • I - 500 zł + puchar
 • II - 400 zł+ puchar
 • III - 300 zł + puchar

Klasyfikacja wiekowa 


puchary za pierwsze III miejsca w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn

-  nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn


Przyznane zostaną również puchary i nagrody dla:

 • Najstarszy zawodnik biegu: nagroda rzeczowa + puchar
 • Najstarsza zawodniczka: nagroda rzeczowa + puchar
 • Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa – w kategorii kobiet (I, II, III miejsce) i w kategorii mężczyzn (I, II, III): nagroda rzeczowa + puchar
 • Najlepszy zawodnik z Powiatu Mogileńskiego – w kategorii kobiet i mężczyzn

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

 • Numer startowy
 • Pakiet startowy
 • Ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

 • Pamiątkowe medale

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.


7. Uczestnictwo:

- Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu:

www.biegdebowy.pl


- Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 2 marca 2019 r. 16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie 
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie


UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.


Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.


Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

 

8. Sprawy finansowe:

LIMIT: 600 ZAWODNIKÓW (z zawodnikami NW) 

 • Opłata startowa  40 zł do 31.01.2019r. 
                              60 zł do 28.02.2019r.
                            80 zł do 2.03.2019r.
 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startową
 • Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 28 lutego 2019 r. Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w dniu 2 marca 2019r.
 • Pierwsze 600 zawodników zamyka listę (łącznie z zawodnikami NW) 
UWAGA!
NUMER STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI 1 MARCA 2019 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na maila informacje o numerze startowym.
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SUCHARZEWO "KUŹNIA"

BGŻ BNP PARIBAS     44 2030 0045 1110 0000 0228 5700

z dopiskiem: startowe VIII Bieg Dębowy - 15 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • W przypadku wpłaty na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.    
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

Dyrektor Biegu

Marek Cyrok 

tel. 781-154-571


Koordynator biegu:

Anna Kocikowska-Dworek

tel. 530-556-565

tel. 52-315-32-15/16 wew. 15

e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com
e-mail: kultura@ug-dabrowa.pl


Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa 
ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

tel. 52-315-32-15/16

 • Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
 • Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie.
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

9. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
 • Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,
 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 • Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119), uprzejmie informujemy, iż:
  Administratorem danych osobowych jest: 
  Urząd Gminy w Dąbrowie 
  NIP: 557-16-48-518, 
  Ul. Kasztanowa 16 , 88-306 Dąbrowa, reprezentowany przez: 
  Wójta Gminy Dąbrowa – Marcina Barczykowskiego.
 • Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Konieczką, inspektorem ochrony danych, tel. 52 315 32 15 lub na adres poczty elektronicznej: sekretarz@ug-dabrowa.pl
Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.


UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00ORGANIZATORZY