Regulamin Biegu na 5km

 

 LIMIT MIEJSC NA 5KM - WYCZERPANY!!! 

PANEL ZAPISÓW NA TEN DYSTANS ZAMKNIĘTY!


Bieg na 5 km (udział limitowany - 200 zawodników)

Specjalnie dla krótkodystansowców uruchamiamy bieg na 5 km, będzie to bieg dodatkowy w ramach Zimowego Biegu Dębowego, który odbędzie się po starcie biegu głównego.

1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

   • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)
   • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Sucharzewo "Kuźnia"
   • Rada Sportu w Dąbrowie
   • Zespół Szkół w Dąbrowie
   • OSP Dąbrowa, OSP Parlin, OSP Krzekotowo, OSP Mokre
   • Sołectwo Dąbrowa, Parlin, Parlinek
   • Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Gminy Dąbrowa

Start - Dąbrowa - 07.03.2020 r. (sobota) godz. 11:45

 Trasa biegu:

Start i meta w Dąbrowie, nawrót w połowie dystansu w miejscowości Parlin (na wysokości 2,5 km oznaczonej matą pomiarową).

Nawierzchnia asfaltowa

Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

   • Na starcie i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania (ciepła herbata, woda)
   • Trasa atestowana (PZLA)
   • Limit ukończenia biegu: 1 godzina

2. Program szczegółowy:

07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)
10:45 - Zamknięcie listy startowej (15km, 5km) i zamknięcie biura zawodów
10:45 - 11:15 - Rozgrzewka przy muzyce (Orlik)
           Wspólne zdjęcie na boisku ORLIK 
11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)
11:30 - Start biegu głównego Zimowego Biegu Dębowego (15 km)
11:45 - Start biegu na 5 km 
Dekoracja zawodników 5 km o godz. 12:45
14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród


 3. Klasyfikacje, kategorie, nagrody:

   • Generalna - I, II, III miejsca K i M  (puchar za miejsce i nagroda)
   • Wiekowa 4 kategorie wiekowe, osobno dla K i M  

               Kobiety

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda

Mężczyźni

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda

   Wszyscy uczestnicy otrzymają:

   • Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek

   Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

   • Pamiątkowe medale
   • wynik swojego biegu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

    4.Uczestnictwo, zgłoszenia, pomiar czasu, oświadczenia:


Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu poprzez internetowy panel zapisów: panel zapisów

   LIMIT UCZESTNIKÓW W BIEGU:200 ZAWODNIKÓW 
 Pierwsze 200 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!

 - Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 7 marca 2020 r. 16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów (7 marca 2020 r.) - zawodnik okazuje się dowodem osobistym/paszportem
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie, 
 • wyrażą zgode na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie
 • oświadczą, że zapoznali się z regulaminem Zimowego Biegu Zimowego zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl/, i akceptuję jego postanowienia w całości.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

 • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 7 marca 2020 r. (zalecamy zabranie ze sobą dowodu wpłaty startowego) i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu i potwierdzenia zapoznania się z regulaminem biegu.
 • Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
UWAGA! NUMER STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI w                  DNIU 4 MARCA 2020 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma SMS-em informacje o numerze startowym.

Pomiar czasu
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.Bieg odbędzie sie w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.

Oświadczenia, zgody
 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie (fotografia, zapis video) i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.
 • Uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem IX Zimowego Biegu Zimowego zamieszczonego na stronie http://www.biegdebowy.pl/,        i akceptuję jego postanowienia w całości.


5. Sprawy finansowe:

 • Wpisowe startowa:  
         40 zł do 31.01.2020 r. - online
         60 zł do 29.02.2020 r. - online
         80 zł do 4.03.2020 r.   - online

 • Uwagawpłaty - "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 7 marca 2020 r.
 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 4.03. 2020 r. 
 • Pierwsze 200 uczestników zapisanych na internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora
Dane do przelewu:
GMINA DĄBROWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

z dopiskiem: startowe 9 Bieg Dębowy - 5 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej  status - OPŁATA. Weryfikacja następuję od 1-3 dni od dokonania przelewu.
 • Zaleca się zabranie ze sobą dowodu wplaty celem okazania w biurze zawodów -w sprawach spornych.   
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.
 • Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.
 • Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com

6. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,
1.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.
2.       Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.
3.       Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja IX Zimowego Biegu Dębowego.
4.       Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
5.       Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.
6.       Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań- w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
7.       Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.
8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9.       Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.
10.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.


UWAGA RODZICE!

Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00ORGANIZATORZY
Dyrektor Biegu

Marcin Barczykowski

tel. 607-654-848

e-mail: m.barczykowski@wp.pl


Koordynatorzy biegu:                                                             

Anna Kocikowska-Dworek                                                Marek Cyrok 

tel. 530-556-565                                                             tel. 781-154-571

tel. 52-315-32-15/16 wew. 15                                         e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com 

e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com      

Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa 
ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

tel. 52-315-32-15/16