Regulamin Biegu na 5km

 Bieg na 5 km (udział limitowany - 150 zawodników)

Specjalnie dla krótkodystansowców uruchamiamy bieg na 5 km, będzie to bieg dodatkowy, który odbędzie się po starcie biegu głównego VII Zimowego Biegu Dębowego. Dodatkowa kategorią biegową na tym dystansie będzie rywalizacja eurowolontariuszy!

Start 03.03.2018 r. (sobota) godz. 11:45

1. Trasa biegu:
Start i meta w Dąbrowie, nawrót w połowie dystansu w miejscowości Parlin (na wysokości 2,5 km oznaczonej matą pomiarową).
 Nawierzchnia asfaltowa
Oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr.

 • Na starcie i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania (ciepła herbata, woda)

2. Klasyfikacje:

 • Generalna kobiet (I,II,III) i mężczyzn (I,II,III) 
 • Najszybszy eurowolontariusz i eurowolontariuszka

 3. Nagrody:

 •  Kobiety - klasyfikacja generalna:

I – nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

II – nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

III - nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

 • Mężczyźni - klasyfikacja generalna:

I – nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

II – nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

III - nagroda + puchar + album "Pasja biegania" 

 • Eurowolontariuszka - nagroda + puchar 
 • Eurowolontariusz - nagroda + puchar 

4. Uczestnictwo:

- Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu:

www.biegdebowy.pl

- Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 3 marca 2018 r. 16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie 
 •  opłacą wpisowe określone w regulaminie

UWAGA !
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

5. Sprawy finansowe:
LIMIT: 150 ZAWODNIKÓW 
Opłata startowa  40 zł do 31.01.2018 r. 
                          50 zł do 28.02.2018 r.
                          60 zł do 3.03.2018 r.

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 • Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startową
 • Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 28 lutego 2018 r. Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w dniu 3 marca 2018r.
 • Pierwsze 150 zawodników zamyka listę  

UWAGA!
NUMER STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI 1 MARCA 2018 R.

Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na maila informacje o numerze startowym.

 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:
GLZS Olimpia Dąbrowa 
BGŻ BNP PARIBAS 16 1600 1462 1835 6593 1000 0002
z dopiskiem: startowe Bieg Dębowy -5 km, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia

 • W przypadku wpłaty na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.      
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
 • Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

6. Uczestnik biegu na 5 km otrzymuje:

 • Numer startowy
 • Pakiet startowy
 • Ciepły posiłek
 • Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:
 • Pamiątkowe medale

7. Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Rada Sportu w Dąbrowie
 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy "Olimpia" Dąbrowa
 • Zespół Szkół w Dąbrowie
 • OSP Dąbrowa, OSP Parlin, OSP Krzekotowo, OSP Mokre
 • Sołectwo Dąbrowa
 • Sołectwo Parlin
 • Sołectwo Parlinek
 • Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Gminy Dąbrowa

8.Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w  Zespole Szkół w Dąbrowie.
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 • Organizator nie wystawia faktur,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

UWAGA RODZICE!
Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego i biegu na 5 km na terenie hali sportowej uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00

                                                                                         ORGANIZATORZY