Rajd Nordic Walking na dystansie 7,5 km - regulamin

LIMIT MIEJSC - WYCZERPANY!!! 

PANEL ZAPISÓW ZAMKNIĘTY!REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING w Dąbrowie 7 marca 2020 r.


I. Organizator:

Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Gmina Dąbrowa (woj.kujawsko-pomorskie) i partnerzy 

Rajd NW jest dodatkową kategorią i rywalizacją Zimowego Biegu Dębowego.


II. Cel imprezy:

Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia.


III. Termin i miejsce:

 • Rajd Nordic Walking odbędzie się 7 marca 2020 r. w Dąbrowie k/Mogilna, na dystansie o długości 7,5 km - nawierzchnia asfaltowa
 • Start rajdu odbędzie się z półmetka biegu głównego (Zimowego Biegu Dębowego) z Parlinka do Dąbrowy
 • Zapisy zawodników odbywaja sie wyłącznie poprzez internetowy panel 
 • Uwaga - wpłaty- "wpisowe" przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu, nie ma możliwości zapłaty gotówką oraz wniesienia opłaty w biurze zawodów w dniu 7 marca 2020 r.
 • Dla zawodników biorących udział w rajdzie podstawiony zostanie autobus, który zawiezie uczestników na start do Parlinka. Wyjazd o godzinie 10:30 i 10:40 (zbiórka na parkingu Zespołu Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna)
 • Start NW: 11:10 (półmetek biegu głównego) 
 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

  Limit ukończenia rajdu:
  1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

 • W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 7 marca 2020 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.
 • Wszyscy zapisani zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu rajdu. 
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność 
 • Uczestnicy rajdu wyrażą zgode na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku
 • Oświadczą, że zapoznali się z regulaminem Rajdu Nordic Walking zamieszczonego na stronie www.biegdebowy.pl/, i akceptuję jego postanowienia w całości
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu 07.03.2020 r. do godz. 10:20.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
 • Rajd Nordic Walking ma charakter sportowy i  jest dokonywany pomiar czasu.
Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu nordic walking niedozwolone jest:
 •   podbieganie,
 •   marsz z uniesionymi w górze kijami,
 •   niesportowe zachowanie,
 •   skracanie dystansu.

V. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą na stronie Zimowego Biegu Dębowego poprzez internetowy panel zapisów:  panel zapisówl

 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości: 
 • 40 zł do 31.01.2020 r. online
 • 60 zł do 29.02.2020 r. online 
 • 80 zł do 4.03.2020 r. online
 Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online i zapisu na panelu jest 04.03.2020 r. Po tym terminie nie mam możliwości zapisu ani wniesienia opłaty.
 Pierwsze 550 uczestników (łącznie z biegiem na 15 km) zapisanych w internetowym panelu ze statusem wpłaty "OPŁATA" zamyka listę startową!!!
  
   Zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa chcący wziąc udział w rajdzie wnoszą opłatę startowa w wysokości 20 zł !!!
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

 • Dane do przelewu:

  GMINA DĄBROWA

  BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM O.DABROWA  78 8170 1021 0060 0343 2000 0310

  z dopiskiem: startowe 9 Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia


 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.
 • Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.
 • Organizator po weryfikacji na swoim koncie bankowym, dokonania opłaty wpisowej przez uczestnika biegu, nadaje mu na internetowej liście startowej  status - OPŁATA. Weryfikacja następuję od 1-3 dni od dokonania przelewu.
 • W przypadku wpłaty na konto zaleca się zabranie ze sobą dowodu wplaty celem okazania w biurze zawodów -w sprawach spornych.   
 • Organizator wystawia faktury za wpisowe po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie bankowym. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłaszać w terminie do 5 dni po dokonaniu wpłaty: telefonicznie 52 315 32 16 wew.15 lub mailowo: zimowybiegdebowy@gmail.com
 Status wpłaty "OPŁATA"w internetowym panelu zapisów pojawi się dopiero po zweryfikowaniu opłaty na koncie organizatora.

UWAGA!
NR STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI 4 MARCA 2020 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma sms-em informacje o numerze startowym.

VI. Nagrody, Kategorie:

 •  Open K i M - nagradzamy trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi i pucharami.
 •  Kategorie wiekowe:

Kobiety

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda

Mężczyźni

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda • Nagradzamy trzy pierwsze miejsca kobiety i mężczyźni z Gminy Dąbrowa pucharami i nagrodami rzeczowymi
      Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają:
     Numer startowy, pakiet startowy, ciepły posiłek
 • Wszyscy uczestnicy którzy ukończą rajd otrzymają:

  • Pamiątkowe medale
  • wynik swojego marszu po ukończeniu trasy za pośrednictwem SMS (po podaniu prawidłowego numeru telefonu przy zgłoszeniu)

  Pomiar czasu
 • Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym).
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu (na klatce piersiowej) tak, aby był widoczny podczas rajdu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
 • Uczestników rajdu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin. Bieg odbędzie sie w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas rajdu.

 • Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego w tym Rajdu NW wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację ich wizerunku do celów promocyjnych za pośrednictwem wszelkich środków medialnych (m.in. w relacjach z Biegu/rajdu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu) przez organizatorów.


   Program szczegółowy:
07:00 - Otwarcie biura zawodów (hala sportowa w Dąbrowie)
10:15 - Weryfikacja zawodników NW 
10:30 - Wyjazd uczetnikow rajdu NW na start (Parlinek) ul. Szkolna
11:10 - Start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka (Parlinek)
11:30 - Start biegu głównego Zimowego Biegu Dębowego (15 km)
11:45 - Start biegu na 5 km
14:00 - Ceremonia zakończenia, wręczenie nagród

VII. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
 • Organizator zapewnia kąpiel/natrysk po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół w Dąbrowie,
 • Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,
 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu,
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 • Każdy startujący musi posiadać numer startowy,
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • KLAUZULA INFORAMCYJNA DLA ZAWODNIKÓW
 • 1.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Urząd Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa.
  2.       Nadzór na przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych email: iod@ug-dabrowa.pl.
  3.       Celem przetwarzania danych zgodnie z deklaracją udziału i złożonymi oświadczeniami jest organizacja IX Zimowego Biegu Dębowego w tym Rajdu Nordic Walking.
  4.       Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu/rajdzie.
  5.       Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz instrukcja kancelaryjna, stosowanymi w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.
  6.       Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań- w celu pomiaru czasu oraz publikacji wyników lub wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
  7.       Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.
  8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  9.       Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.
  10.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

   

  Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac).

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.


  UWAGA RODZICE!

  Podczas trwania biegów dla dzieci, rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej w Dąbrowie uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00  ORGANIZATORZY


          Dyrektor Biegu
          Marcin Barczykowski
          tel. 607-654-848

          e-mail: m.barczykowski@wp.pl


         Koordynatorzy biegu:                                                             

Anna Kocikowska-Dworek                                                Marek Cyrok 

tel. 530-556-565                                                             tel. 781-154-571

tel. 52-315-32-15/16 wew. 15                                         e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com 

e-mail: zimowybiegdebowy@gmail.com      


Dane organizatora:

Gmina Dąbrowa 
ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

tel. 52-315-32-15/16