Rywalizacja Nordic Walking na dystansie 7,5 km

REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING w Dąbrowie 2 marca 2019 r.


I. Organizator:

Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Gmina Dąbrowa (woj.kujawsko-pomorskie).


II. Cel imprezy:

Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.


III. Termin i miejsce:

 • Rajd Nordic Walking odbędzie się 2 marca w Dąbrowie k/Mogilna, na odcinku o długości 7,5 km
 • Start z półmetka biegu głównego z Parlinka do Dąbrowy
 • Zapisy zawodników w Biurze Zawodów (sala sportowa w Dąbrowie) trwają do godz. 10:15
 • Dla zawodników biorących udział w rajdzie podstawiony zostanie autobus, który zawiezie uczestników na start do Parlinka. Wyjazd o godzinie 10:30 i 10:40 (zbiórka na parkingu Zespołu Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna)
 • Start NW: 11:10 (półmetek biegu) 
 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

  Limit ukończenia rajdu: 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

 • W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 2 marca 2019 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 • Zgoda rodzica lub opiekuna do pobrania TUTAJ.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu 02.03.2019 r. do godz. 10:20.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
 • Rajd Nordic Walking ma charakter sportowy i  jest dokonywany pomiar czasu.

Marsz Nordic Walking polega na przemieszczaniu się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami i z zachowaniem stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.

Na trasie rajdu pojawi się sędzia !!!
Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik odrywa jednocześnie obydwie nogi od podłoża (następuje tzw. faza lotu) lub podbiega – daje zawodnikowi ostrzeżenie ustne, spisuje jego numer startowy i odnotowuje fakt w protokole. Ponowne upomnienie tego samego zawodnika może spowodować dyskwalifikację.

Podczas Rajdu nordic walking niedozwolone jest:
 •   podbieganie,
 •   marsz z uniesionymi w górze kijami,
 •   niesportowe zachowanie,
 •   skracanie dystansu.

V. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Internecie: www.biegdebowy.pl lub w dniu zawodów do godz. 10.15 w Biurze Zawodów.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości 
 • 40 zł do 31.01.2019 r.
 • 60 zł do 28.02.2019 r.
 • 80 zł do 2.03.2019 r.
 • zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dąbrowa - opłata 10 zł
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

 • Dane do przelewu:

  STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SUCHARZEWO "KUŹNIA"

  BGŻ BNP PARIBAS     44 2030 0045 1110 0000 0228 5700

  z dopiskiem: startowe VIII Bieg Dębowy - NW, Imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

Z DNIEM 28 lutego 2019 R. -  PANEL ZAPISÓW ON-LINE będzie ZAMKNIĘTY!!!

Wpis na panelu zapisów "opłata"  pojawi się dopiero po zweryfikowaniu opłaty na koncie organizatora.

UWAGA!
NR STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE - CZYLI 1 MARCA 2019 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na maila/sms-em informacje o numerze startowym.

VI. Nagrody, Kategorie:

 •  Open K i M - nagradzamy trzy pierwsze miejsca nagrodami rzeczowymi i pucharami.
 • Kategorie wiekowe:

Kobiety

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda


Mężczyźni

Wiek

Nagradzane miejsca

Nagroda

16-29 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

30-40 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

41-50 lat

I, II, III

Puchar + nagroda

51 i więcej

I, II, III

Puchar + nagroda • Nagradzamy trzy pierwsze miejsca kobiety i mężczyźni z Gminy Dąbrowa pucharami i nagrodami rzeczowymi
 • Każdy zawodnik który ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal
 • W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet startowy, a w nim: numer startowy z chipem, agrafki, baton, napój energetyczny

VII. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie biegu.
 • Podczas rajdu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (własny śpiwór i materac).
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu,
 • Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Dębowego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
 • Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119), uprzejmie informujemy, iż:
 • Administratorem danych osobowych jest: 
  Urząd Gminy w Dąbrowie 
  NIP: 557-16-48-518, 
  Ul. Kasztanowa 16 , 88-306 Dąbrowa, reprezentowany przez: 
  Wójta Gminy Dąbrowa – Marcina Barczykowskiego.
 • Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Konieczką, inspektorem ochrony danych, tel. 52 315 32 15 lub na adres poczty elektronicznej: sekretarz@ug-dabrowa.pl