Regulamin V Zimowego Biegu Dębowego

WYNIKI

Z DNIEM 1 MARCA 2016 R. - PANEL ZAPISÓW ON-LINE ZAMKNIĘTY!!!
OSOBY KTÓRE NIE ZDĄŻYŁY OPŁACIĆ STARTOWEGO BĘDĄ MOGŁY UIŚCIC OPŁATĘ W BIURZE ZAWODÓW - 5 MARCA !!!

Wpis na panelu zapisów pojawi się dopiero po uiszczeniu opłaty startowej i zweryfikowaniu jej na koncie organizatora.


BIEG GŁÓWNY

Dystans:  15 km 

Trasa atestowana

 

 

Dąbrowa  05.03.2016 r.  / sobota/  godz. 11:00

 

1.Organizatorzy  i współorganizatorzy:

 

 • Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie)
 • Rada Sportu
 • Stowarzyszenie Braterstwo Dąbrowy
 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy"Olimpia" Dąbrowa
 • Zespół Szkół w Dąbrowie
 • OSP Dąbrowa
 • OSP Parlin
 • Sołectwo Dąbrowa
 • Sołectwo Parlin
 • Sołectwo Parlinek
 • Koło Gospodyń Wiejskich (KGW)

2.Cel i założenia biegu:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia 
 • Promocja Gminy Dąbrowa

 

3.Trasa biegu:

 

-Dystans 15 km ,nawierzchnia asfaltowa.

-trasa posiada atest PZLA

-oznaczenie trasy znakami pionowymi co kilometr

Na starcie, półmetku i mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata,cukier,czekolada /

- Start i meta przy boisku Zespołu Szkół  w Dąbrowie 05.03.2016r.  / sobota/

Limit ukończenia biegu głównego: 2.5 godziny

 

4.Program szczegółowy:

 

07:00 -    otwarcie biura zawodów 

10:15 -    zamknięcie listy rajdu NW

10:30 -    wyjazd uczestników NW na start (półmetek biegu)

10:45 -    zamknięcie listy startowej

10:55-     wspólne zdjęcie na boisku ORLIK

11:00-     start rajdu NW (według odrębnego regulaminu) - start z półmetka

11:30 -    start ostry V Zimowego Biegu Dębowego

12.15 -    orientacyjny czas pierwszego zawodnika

14:00 -    ceremonia zakończenia ,wręczenie nagród

 

 

5.Klasyfikacje

 

 • Generalna kobiet i mężczyzn 
 • Klasyfikacja wiekowa:

  

Mężczyźni :                                     Kobiety :  

  

M16 16-19lat                                   K16 16- 19lat    

M20 20-29lat                                   K 20 20-29lat                                                                       M30 30-39lat                                   K 30 30-39lat    

M40 40-49lat                                   K 40 40-49lat    

M50 50-59lat                                   K 50 50-59lat    

M60 60-69lat                                   K 60 60–69 lat  

M70 70 lat i więcej                         K 70 70 lat i więcej

 

 

Rywalizacja drużynowa:

Rywalizacja ma charakter koleżeński. Zawodnicy powinni należeć do jednego klubu oraz powinni prawidłowo(jednolicie)wpisać swoją przynależność klubową podczas zapisów do biegu.

Drużyny są czteroosobowe( mogą być mieszane). Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy

Nagradzamy najszybsze drużyny 1-6 miejsca (Puchary)    

 

6.Nagrody


 Klasyfikacja generalna


Mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca:

 • I - 750 zł +puchar
 • II - 500 zł + puchar
 • III - 400 zł+ puchar

Kobiety - klasyfikacja generalna miejsca I-III

 • I - 750 zł + puchar
 • II - 500 zł+ puchar
 • III - 400 zł + puchar

 Klasyfikacja wiekowa

puchary za pierwsze miejsce w każdej z grupy wiekowej kobiet i mężczyzn

-  nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn


Przyznane zostaną również puchary i nagrody dla:

 • Najstarszy zawodnik biegu nagroda rzeczowa+puchar
 • Najstarsza zawodniczka nagroda rzeczowa+puchar
 • Najlepszy zawodnik z Gminy Dąbrowa – w kategorii kobiet (I, II, III miejsce) i w kategorii mężczyzn (I, II, III) nagroda rzeczowa+puchar
 • Najlepszy zawodnik z Powiatu Mogileńskiego – w kategorii kobiet i mężczyzn

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

 • Numer startowy
 • Pakiet startowy
 • ciepły posiłek

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

 • Pamiątkowe medale

 

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych


7.Uczestnictwo :

-Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie biegu:

www.biegdebowy.pl


 

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 

 • ukończą przed 5 marca 2016 16-ty rok życia, 
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie 
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie


UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego(legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.


Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z
przod tak, aby był widoczny podczas biegu.Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

 

8.Sprawy finansowe

 

·         LIMIT 750 ZAWODNIKÓW 

·         opłata startowa   30 zł do 31.01.2016r.
·                                    35 zł do 29.02.2016r. 

                                      50 zł do 5.03.2016r.

·         Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

·         Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

·         Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startową

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest 29 lutego 2016 r.                           Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w dniu 5 marca 2016 r.

·         Pierwsze 750 zawodników zamyka listę 

Uwaga!!! NR STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE -CZYLI 1 MARCA 2016 R.
Każdy poprawnie zweryfikowany zawodnik otrzyma na maila informacje o numerze startowym.

·         Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim o/ Dąbrowa

Stowarzyszenie Braterstwo Dąbrowy

48 8170 1021 0060 0242 2000 0010

z dopiskiem:
startowe V Bieg Dębowy, Imię i nazwisko zawodnika i data urodzenia

Z DNIEM 1 MARCA 2016 R. - PANEL ZAPISÓW ON-LINE ZAMKNIĘTY!!!
OSOBY KTÓRE NIE ZDĄŻYŁY OPŁACIĆ STARTOWEGO BĘDĄ MOGŁY UIŚCIC OPŁATĘ W BIURZE ZAWODÓW - 5 MARCA !!!
Wpis na panelu zapisów pojawi się dopiero po uiszczeniu opłaty startowej i zweryfikowaniu jej na koncie organizatora !

·         W przypadku wpłacenia na konto należy podczas pobierania numerów   startowych  okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.    

·         Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

·         Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz  innego zawodnika.Dyrektor Biegu: Marek Cyrok    tel. 781-154-571


Koordynator biegu :  Anna Kocikowska-Dworek   tel. 530 556 565

 e-mail: kultura@ug-dabrowa.pl


Dane organizatora:

 

Gmina Dąbrowa 
ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa

Tel. 52-315-32-15/16

Fax.52-315-32-01

 

·         W przypadku zgłoszeń przez internet, uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.

 ·         Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

·         Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.

·         Organizator zapewnia kąpiel/natrysk/po zakończeniu imprezy w  Zespole Szkół w Dąbrowie.

·         Organizator zapewnia pomiar elektroniczny (pomiar za pomocą chipów zwrotny) ,chip będzie wpleciony w sznurowadło.

·         Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu  Dębowego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

 

9.Postanowienia końcowe

 

·         Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

·         Organizator zapewnia gorącą herbatę  i ciepły posiłek,

·         Bieg  jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

·         Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

·         Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

·         Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy.

·        Organizator nie wystawia faktur.

·         Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Organizator  zapewnia  bezpłatne miejsca noclegowe w Zespole Szkół w Dąbrowie (trzeba posiadać własny śpiwór i materac)

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

Uwaga rodzice!

Podczas trwania biegów dla dzieci ,rajdu NW oraz biegu głównego na terenie hali sportowej uruchomione zostanie "przedszkole biegowe". Będzie można w nim zostawić swoje pociechy pod okiem naszych nauczycieli tak, abyście sami mogli ukończyć Bieg Dębowy. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 10:00 do 14:00

 

                                                                                                    ORGANIZATORZY

 

ĉ
Anna Kocikowska-Dworek,
02.12.2015, 02:46